Εκτύπωση

UETP Action Link/ Action Synergy Α.Ε. (Ελλάδα). Συντονιστής του προγράμματος

 


Η UETP Action Link/Action Synergy A.E. είναι μια Σύμπραξη Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων για την Κατάρτιση η οποία ιδρύθηκε το 1987 στα πλαίσια του προγράμματος COMETT για να προωθήσει την συνεργασία και την διασύνδεση μεταξύ των Πανεπιστημίων και των Επιχειρήσεων. Είναι επίσης μια εταιρία γνωστικών εφαρμογών στην Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Πληροφορικής, στην Έρευνα και την Ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τη γνώση, η οποία συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων διαδικτιακής μάθησης. Ο οργανισμός έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμα΄των της Ε.Ε., όπως το COMETT, το PETRA, το SOCRATES, το LEONARDO DA VINCI, το ΑΡΘΡΟ 6, το ADAPT, το TEMPUS, το PHARE. Οι βασικοί τομείς ειδίκευσης συμπεριλαμβάνουν : την ανάπτυξη συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σειρών και ενοτήτων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες όπως : ανοικτές/ευέλικτες μεθοδολογίες μάθησης, διαδικτυακή μάθηση, ανάλυση μαθησιακών αναγκών, ανάπτυξη επαγγελματικών προφίλ.